Thời Khoá Biểu Lớp 10D1

Trường THPT Sài Gòn thông báo thời khoá biểu năm học 2023 – 2024 của Lớp 10D1, Quý phụ huynh – học sinh chú ý cập nhật thời khoá biểu hằng tuần.

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hải.  ĐT: 0387983269.

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 1 ( Từ ngày 06/09/2023 – 09/09/2023)

 

 

 

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Hải.  ĐT: 0387983269.

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 2 ( Từ ngày 06/09/2023 – 09/09/2023)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 3 ( Từ ngày 18/09/2023 – 22/09/2023)

 THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 4 ( Từ ngày 18/09/2023 – 22/09/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 5 ( Từ ngày 02/10/2023 – 06/10/2023)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 6
( Từ ngày 09/10/2023 – 14/10/2023)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 7
( Từ ngày 16/10/2023 – 21/10/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 8
( Từ ngày 23/10/2023 – 27/10/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 9
( Từ ngày 30/10/2023 – 04/11/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 11
( Từ ngày 13/11/2023 – 18/11/2023)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 12
( Từ ngày 20/11/2023 – 25/11/2023
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 13
( Từ ngày 27/11/2023 – 02/12/2023
)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 14
( Từ ngày 04/12/2023 – 09/12/2023
)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 15
( Từ ngày 11/12/2023 – 16/12/2023
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 16
( Từ ngày 18/12/2023 – 23/12/2023
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 17
( Từ ngày 25/12/2023 – 29/12/2023
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 19
( Từ ngày 08/1/2024 – 12/1/2024
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 20
( Từ ngày 15/1/2024 – 20/1/2024
)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 21
( Từ ngày 22/1/2024 – 28/1/2024
)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 22
( Từ ngày 29/1/2024 – 03/2/2024
)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 23
( Từ ngày 19/2/2024 – 24/2/2024
)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 24
( Từ ngày 26/2/2024 – 02/03/24
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 25
( Từ ngày 04/3/2024 – 09/03/24
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 26
( Từ ngày 11/3/2024 – 15/03/24
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 27
( Từ ngày 18/3/2024 – 22/03/2024
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 29
( Từ ngày 01/4/2024 – 07/04/2024
)

 

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 30
( Từ ngày 08/4/2024 – 13/04/2024
)

THỜI KHOÁ BIỂU TUẦN 31
( Từ ngày 15/4/2024 – 20/04/2024

-->