TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG SÀI GÒN
TUYỂN SINH KHÔNG YÊU CẦU HỘ KHẨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên (*)
Bạn phải nhập đầy đủ Họ và tên
Bạn phải nhập đầy đủ Họ và tên
Ngày sinh:
Bạn phải lựa chọn ngày tháng năm sinh
Bạn phải lựa chọn ngày tháng năm sinh
Điện thoại (*)
Bạn không được để trống ô số điện thoại.
Bạn không được để trống ô số điện thoại.
Email (*)
Bạn cần nhập đúng định dạng Email!
Bạn cần nhập đúng định dạng Email!
Địa chỉ
Bạn cần điền đúng địa chỉ của mình
Bạn cần điền đúng địa chỉ của mình
Nội dung...
Lĩnh vực được yêu cầu!
Lĩnh vực được yêu cầu!

Nguyện Vọng Học Sinh Đăng Ký
Xét Tuyển Vào Lớp

Bạn phải lựa chọn một nguyện vọng lớp học của mình!
Bạn phải lựa chọn một nguyện vọng lớp học của mình!

Trường Trung học phổ thông sài gòn